เกี่ยวกับเรา

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน แหล่งรวมชีวิต แห่งลุ่มน้ำประแสร์


***เป็นการจัดตั้งศูนย์ในฝันจำลองเพื่อฝึกประสบการณ์ในการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
                1. เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สำหรับอนุรักษ์ป่าชายเลนของแม่น้ำประแสร์
                2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านป่าชายเลน การดูแล ฟื้นฟู แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
                3. เพื่อพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักหวงแหนและรักษาทรัพยากรภายในท้องถิ่น
                4. เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในชุมชนให้ได้มีรายได้เสริม
                5. เพื่อจัดเป็นศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกวัย

เป้าหมาย
                1. ปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
    2. ลดปัญหาการพังทลายของดินริมชายฝั่งให้ลดลง

สัญลักษณ์

วิสัยทัศน์
                อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และคงความเป็นธรรมชาติมากที่สุด

ปณิธาน
                ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน แหล่งรวมชีวิต แห่งลุ่มแม่น้ำประแสร์ มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปในการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิต ให้ดำรงอยู่ต่อได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ
                ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนมุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยุ่ในระบบนิเวศ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจ

นโยบายหลัก
                1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลป่าชายเลน และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
                2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่


คำขวัญของหน่วยงาน
                อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคู่พัฒนา แสวงหาความยั่งยืน

แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน


แผนผังโครงสร้างผู้บริหารในหน่วยงาน