ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ของศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน แหล่งรวมชีวิต แห่งลุ่มน้ำประแสร์


ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน แหล่งรวมชีวิต แห่งลุ่มน้ำประแสร์

       มีหน้าที่รับผิดชอบด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนชุมชน และโรงเรียน จัดทำสื่อและหลักสูตรการเรียนรู้ในเรื่องทรัพยากรป่าชายเลน ความหลากหลาย และวิถีชีวิตพืช สัตว์ในป่าชายเลน ในระดับต่างๆ จัดทำแปลงสาธิตด้านป่าชายเลนเพื่อการศึกษาธรรมชาติ 

วีดิโอแนะนำศูนย์ฯ